O FESTIWALU

🇺🇦⬇

🇵🇱
Już po raz 13. zapraszamy miłośników muzyki świata, na wyjątkową edycję Festiwalu Kultur „Okno na świat”. Na scenie w gotyckich wnętrzach Centrum św. Jana, zaprezentują się zespoły, które zaproszą nas w muzyczną podróż po ciekawych kulturach i tradycjach. Czekają nas unikalne połączenia dźwięków oraz inspirujące wpływy artystyczne. Będzie okazja usłyszeć jak zachodnioafrykańskie rytmy voodoo, łączą się z europejskim jazzem i rockiem (Helsinki Cotonou Enseble). Do tańca porwą nas bałkańsko, żydowskie pieśni (Amsterdam Klezmer Band), a polskie utwory ludowe z okolic Łęczycy, oczarują jazzową interpretacją (Kapela Irka Wojtczaka). Wprost z lwowskich teatrów pojawią się piękne strofy ukraińskich poetów, które dzięki wyjątkowym aranżacjom, pozwolą poczuć magię literacko-muzycznego misterium (Pirig i Batig). Nie zabraknie też muzyki z Ameryki Południowej, w autorskich improwizacjach wprost z wielokulturowego Berlina(Cisco Pema). Koncerty festiwalowe uświetni również koncert niepowtarzalnego Stanisława Soyki, który wystąpi w duecie z muzykiem z Gambii, Bubą Kuyatehem w programie „Action direct tales”.

W ramach wydarzeń towarzyszących odbędzie się wystawa obrazów „Musical industry” artystki pochodzącej z Białorusi, Rita Staszulonok. „Musical Industry” to seria obrazów inspirowanych poetyckim tłumaczeniem nazw dźwięków. Każdej z nut odpowiada dawny instrument muzyczny (tamburyn, portatyw, cytra, lutnia, fidel, harfa) i kolor spektralny, zaczynając od czerwonego i kończąc na fioletowym. Ten koncert dźwiękowo wizualny rozgrywa się w dekoracjach Gdańska. Podczas wernisażu odbędzie się także koncert jednego z najbardziej interesujących akordeonistów Białorusi, Yegora Zabelova.

Dodatkowo w zielonych przestrzeniach Centrum św. Jana odbędą się warsztaty rękodzieła, taneczne, malarskie czy muzyczne, skierowane również do osób różnych narodowości, zamieszkujących nasz region. Wydarzenia te będą także dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami(osoby głuche) zarówno z Polski jak i z Ukrainy, dla których specjalnie zaplanowano cykl warsztatów tematycznych.

🇺🇦
Культурний центр Балтійського моря вже 13-й раз запрошує любителів світової музики на унікальну едицію Фестивалю культур «Вікно у світ», який відбудеться 25-27.08.2023 року в Центрі св. Яна в Гданську. На сцені всередині готичного костела св. Яна виступлять гурти, які згідно з задумом фестивалю запросять нас у музичну подорож цікавими культурами та традиціями. Нас чекають унікальні поєднання звуків і надихаючі артистичні мотиви. Це можливість почути, як західноафриканські ритми вуду поєднуються з європейським джазом і роком (Helsinki Cotonou Enseble). Балканські єврейські пісні (Amsterdam Klezmer Band) змусять нас танцювати, а польські народні пісні з околиць Ленчиці зачарують своєю джазовою інтерпретацією(Капела Ірка Войтчака). Прямо з львівських театрів з’являться прекрасні вірші українських поетів, які завдяки унікальним аранжуванням дозволять відчути магію літературно-музичної містерії (Пиріг і Батіг). Також пролунає музика з Південної Америки у виді оригінальних імпровізацій безпосередньо з мультикультурного Берліна (Cisco Pema). У рамках фестивалю відбудеться також концерт неповторного Станіслава Сойки, який виступить у дуеті з музикантом із Гамбії Бубою Куятехом у програмі під назвою ”Action direct tales”.

У рамках супутніх заходів відбудеться виставка картин «Musical industry» художниці з Білорусі Рити Сташульонок. «Musical industry» — серія картин, натхненних поетичною інтерпретацією назв звуків. Кожна нота відповідає старовинному музичному інструменту (бубон, орган-портатив, цитра, лютня, скрипка, арфа) і спектральному кольору, починаючи від червоного і закінчуючи фіолетовим. Цей звуково-візуальний концерт відбудеться в декораціях Гданська. Під час вернісажу також відбудеться концерт одного з найцікавіших акордеоністів Білорусі Єгора Забелова.

Крім того, біля Центру Св. Яна, відбудуться майстер-класи з рукоділля, танцю, живопису та музики – вони спрямовані також для людей різних національностей, які проживають у нашому регіоні. Ці заходи також будуть доступні для людей з особливими потребами (глухих) як з Польщі, так і з України, для яких спеціально запланований цикл тематичних майстер-класів.

Skip to content